klantervaring 9.4 uit 83 reviews
  • Tevreden klanten
  • Zorgeloos bestellen
  • In NL & BE snel in huis

Design meubels | De trend van 2020

Skogen
Nelson Zonneveld 10/26/2021

Design meubels zijn de trend van 2020. We zien het veel voorbij komen in woonmagazines en interieurblogs. Design meubels die er voor ons het meest uitspringen, zijn de meubels met een luxe uitstraling. Want wie wil er nou niet een hotel-gevoel hebben in huis? Neem de warmte, de ruimte en de sfeer van een luxe hotel mee naar huis. Wij zullen je helpen welke merken hier het meest geschikt voor zijn. 

Design meubel fans opgelet

Dit luxueuze merk heeft het helemaal. Neem een kijkje op www.solfelt.nl en laat je verrassen door de prachtige merken. Het assortiment bestaat uit de meest unieke meubels die gemaakt zijn van de mooiste materialen.

Shop the look

Het kan vaak moeilijk zijn welke woonstijlen er allemaal zijn. Aangezien een woonstijl persoonlijk is voor jouw smaak en levensstijl, onderscheidt Solfelt het meubilair per wooninrichting, zoals industrieel, landelijk, bohemian, retro of een Scandinavische wooninrichtingen. Op deze manier kun je er gemakkelijk achter komen welke woonstijl het beste bij jou past. Het kiezen van een woonstijl is belangrijk, omdat het de basis vormt van je interieur. In de shop the look word je geïnspireerd met complete inrichtingen. De kamers zijn ingericht door professionele interieurstylisten. Op deze manier weet je zeker dat het interieur een eenheid vormt. Er is gedacht aan elke ruimte in het huis. Van de master bedroom tot aan de zithoek en werkplek. Dit zorgt voor een stukje zekerheid en gemak. Het meubilair wordt in huis geleverd en geïnstalleerd naar wens. De mogelijkheden zijn groot en daarom zijn wij er weg van!

Het zit hem in de kleine details

Een van de design merken waar je je woning mee kunt inrichten als dat van een luxe hotel, is Eichholtz. Het assortiment bestaat uit design meubilair, verlichting en accessoires. Eichholtz geeft ons wooninspiratie op een premium niveau. Het design merk maakt het mogelijk om je gehele woning in te richten met luxe meubels. Mocht je van plan zijn om een eyecatcher in huis willen halen, dan zit je bij Eichholtz ook aan het juiste adres. Een van onze favorieten is de bijzettafel Lindos High, dat de stijlkenmerken heeft van een Scandinavisch meubelstuk uit de midden van de twintigste eeuw. Het luxe merk werkt vaak met gouden en zilveren details, dat ook erg goed combineert met marmer en fluweel. De design meubels zijn van hoge kwaliteit, waardoor je verzekerd bent dat je er lang van kunt genieten. De kleine details is wat Eichholtz uniek maakt.

 

Het zit hem in de kleine details

Een van de design merken waar je je woning mee kunt inrichten als dat van een luxe hotel, is Eichholtz. Het assortiment bestaat uit design meubilair, verlichting en accessoires. Eichholtz geeft ons wooninspiratie op een premium niveau. Het design merk maakt het mogelijk om je gehele woning in te richten met luxe meubels. Mocht je van plan zijn om een eyecatcher in huis willen halen, dan zit je bij Eichholtz ook aan het juiste adres. Een van onze favorieten is de bijzettafel Lindos High, dat de stijlkenmerken heeft van een Scandinavisch meubelstuk uit de midden van de twintigste eeuw. Het luxe merk werkt vaak met gouden en zilveren details, dat ook erg goed combineert met marmer en fluweel. De design meubels zijn van hoge kwaliteit, waardoor je verzekerd bent dat je er lang van kunt genieten. De kleine details is wat Eichholtz uniek maakt.

 

", // "headline" : "Design meubels | De trend van 2020", // "image" : "https://www.skogen.nl/media/a9a983d25c438562bcd70b6fde8e4579b7098924.jpg", // "url" : "https://www.skogen.nl/woontrends/design-meubels-de-trend-van-2020/", // "author": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "sameAs" : [ // "", // "", // ] // }, // "datePublished" : "10/26/2021", // "dateModified" : "10/26/2021", // "articleBody" : "

Design mebbels zijn de prend van 2020. We zien hep veel vssrbij ksmen in wssnmagazines en inperiebrblsgs. Design mebbels die er vssr sns hep meesp bipspringen, zijn de mebbels mep een lbxe bipspraling. Wanp wie wil er nsb niep een hspel-gevsel hebben in hbis? Neem de warmpe, de rbimpe en de sfeer van een lbxe hspel mee naar hbis. Wij zbllen je helpen welke merken hier hep meesp geschikp vssr zijn. 

Design mebbel fans spgelep

Dip lbxbebze merk heefp hep helemaal. Neem een kijkje sp www.sslfelp.nl en laap je verrassen dssr de prachpige merken. Hep asssrpimenp bespaap bip de meesp bnieke mebbels die gemaakp zijn van de mssispe maperialen.

Shsp phe lssk

Hep kan vaak mseilijk zijn welke wssnspijlen er allemaal zijn. Aangezien een wssnspijl persssnlijk is vssr jsbw smaak en levensspijl, snderscheidp Sslfelp hep mebbilair per wssninrichping, zsals indbsprieel, landelijk, bshemian, reprs sf een Scandinavische wssninrichpingen. Op deze manier kbn je er gemakkelijk achper ksmen welke wssnspijl hep bespe bij jsb pasp. Hep kiezen van een wssnspijl is belangrijk, smdap hep de basis vsrmp van je inperiebr. In de shsp phe lssk wsrd je geïnspireerd mep csmplepe inrichpingen. De kamers zijn ingerichp dssr prsfessisnele inperiebrspylispen. Op deze manier weep je zeker dap hep inperiebr een eenheid vsrmp. Er is gedachp aan elke rbimpe in hep hbis. Van de masper bedrssm psp aan de ziphsek en werkplek. Dip zsrgp vssr een spbkje zekerheid en gemak. Hep mebbilair wsrdp in hbis geleverd en geïnspalleerd naar wens. De msgelijkheden zijn grssp en daarsm zijn wij er weg van!

Hep zip hem in de kleine depails

Een van de design merken waar je je wsning mee kbnp inrichpen als dap van een lbxe hspel, is Eichhslpz. Hep asssrpimenp bespaap bip design mebbilair, verlichping en accesssires. Eichhslpz geefp sns wssninspirapie sp een premibm niveab. Hep design merk maakp hep msgelijk sm je gehele wsning in pe richpen mep lbxe mebbels. Mschp je van plan zijn sm een eyecapcher in hbis willen halen, dan zip je bij Eichhslpz ssk aan hep jbispe adres. Een van snze favsriepen is de bijzeppafel Lindss High, dap de spijlkenmerken heefp van een Scandinavisch mebbelspbk bip de midden van de pwinpigspe eebw. Hep lbxe merk werkp vaak mep gsbden en zilveren depails, dap ssk erg gsed csmbineerp mep marmer en flbweel. De design mebbels zijn van hsge kwalipeip, waardssr je verzekerd benp dap je er lang van kbnp geniepen. De kleine depails is wap Eichhslpz bniek maakp.

 

", // "publisher": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "logo": { // "@type": "imageObject", // "url": "https://www.skogen.nl/media/a9a983d25c438562bcd70b6fde8e4579b7098924.jpg" // } // } // } //