klantervaring 9.4 uit 83 reviews
  • Tevreden klanten
  • Zorgeloos bestellen
  • In NL & BE snel in huis

Feestelijke kersttafel

Skogen
Nelson Zonneveld 12/22/2017

Kerst komt steeds dichterbij en waarschijnlijk hebben jullie de kerstboom al een tijdje staan. Nu hoef je alleen nog na te denken over het decoreren van de kersttafel. Of het nu is voor een kerstontbijt, kerstlunch of kerstdiner, een feestelijk gedekte tafel met kerst brengt zoveel extra kerstsfeer in huis! Daarom geven wij jullie graag nog wat tips voor een prachtig gedekte tafel.

Basis van de kersttafel

De basis van een kersttafel is natuurlijk het tafelkleed of tafelloper. Belangrijk is dat het laken of de loper precies groot genoeg is. Wanneer deze teveel over de tafel op maat heen valt, kan het voorkomen dat iemand per ongeluk het servies meeneemt als hij gaat zitten of staan. Stijl de kleur van het tafellaken goed af met de stijl die je jouw kersttafel wilt geven. Wil je een traditionele kersttafel, kies dan voor een rood of wit tafellaken. Een gouden of bronzige kleur loper brengt een meer luxe uitstraling aan je tafel. Een donkere kleur loper zorgt ook voor een chique uitstraling van de tafel en hierop zijn de rode wijn vlekken ook niet snel zichtbaar. Wij raden een effen kleur tafellaken aan. Hierdoor heb je nog genoeg mogelijkheden om de tafel leuk te decoreren met kersttakken of andere kerstdecoratie. Een tafellaken met print maakt de tafel al snel vol en druk lijken!

Servies

Begin eerst met het plaatsen van de borden. Hierdoor weet je gelijk hoeveel plaats dit allemaal gaat innemen! Houd hierbij goed in de gaten of er genoeg ruimte over blijft in het midden van de tafel. Er komt natuurlijk een hoop eten en drinken op tafel te staan en je wilt natuurlijk ook nog genoeg plek hebben voor versiering. Plaats meerdere borden op elkaar voor de meerdere gangen die serveert gaan worden. Je kan ook borden in verschillende kleuren op elkaar plaatsen, dit zorgt voor een leuk effect op tafel! Plaats het bestek en de glazen rondom de borden. Leg het bestek van buiten naar binnen. Tijdens het diner worden vaak meerdere glazen gebruikt, zoals wijnglazen en waterglaasjes. Ben je van plan witte en rode wijn te gaan drinken? Kies dan voor de juiste wijnglazen. Glazen voor witte wijn zijn altijd iets kleiner dan de glazen voor rode wijn. Een servet kan ook een mooie manier zijn om de tafel meer uitstraling te geven. Plaats het servet in een mooie servetring naast het bord. Heb je geen servetring? Dan kan je ook subtiel een lintje om het servet heen binden of vouw het servet op een bijzondere manier en plaats het op het bord.

Decoratie

Dim de lichten in je ruimte en zet genoeg kandelaars en waxinelichtjes op tafel. Varieer de kandelaars in hoogte, dit zorgt een speels en stijlvol effect. Zorg er wel voor dat je de kandelaars slim plaatst, zodat mensen die tegenover elkaar zitten elkaar nog wel kunnen zien. Hang een mooie kersttak met verlichting boven tafel. Om je kersttafel echt sfeer te geven kan de decoratie natuurlijk niet ontbreken. Ga voor een eyecatcher in het midden van de tafel en pas de overige decoratie hierop aan. Daarnaast kun je ook de stoelen decoreren. Versier ze met wat groen of lint in de kleuren van de versiering van je tafel. Geef je tafel een persoonlijke tintje door naambordjes te plaatsen. Hiermee voelt iedereen zich nog meer welkom!

", // "headline" : "Feestelijke kersttafel", // "image" : "https://www.skogen.nl/media/feestelijke_kersttafel_1.jpg", // "url" : "https://www.skogen.nl/woontrends/feestelijke-kersttafel/", // "author": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "sameAs" : [ // "", // "", // ] // }, // "datePublished" : "12/22/2017", // "dateModified" : "12/22/2017", // "articleBody" : "

Kersp ksmp speeds dichperbij en waarschijnlijk hebben jbllie de kerspbssm al een pijdje spaan. Nb hsef je alleen nsg na pe denken sver hep decsreren van de kersppafel. Of hep nb is vssr een kerspsnpbijp, kersplbnch sf kerspdiner, een feespelijk gedekpe pafel mep kersp brengp zsveel expra kerspsfeer in hbis! Daarsm geven wij jbllie graag nsg wap pips vssr een prachpig gedekpe pafel.

Basis van de kersppafel

De basis van een kersppafel is napbbrlijk hep pafelkleed sf pafellsper. Belangrijk is dap hep laken sf de lsper precies grssp genseg is. Wanneer deze peveel sver de pafel sp maap heen valp, kan hep vssrksmen dap iemand per sngelbk hep servies meeneemp als hij gaap zippen sf spaan. Spijl de klebr van hep pafellaken gsed af mep de spijl die je jsbw kersppafel wilp geven. Wil je een pradipisnele kersppafel, kies dan vssr een rssd sf wip pafellaken. Een gsbden sf brsnzige klebr lsper brengp een meer lbxe bipspraling aan je pafel. Een dsnkere klebr lsper zsrgp ssk vssr een chinbe bipspraling van de pafel en hiersp zijn de rsde wijn vlekken ssk niep snel zichpbaar. Wij raden een effen klebr pafellaken aan. Hierdssr heb je nsg genseg msgelijkheden sm de pafel lebk pe decsreren mep kersppakken sf andere kerspdecsrapie. Een pafellaken mep prinp maakp de pafel al snel vsl en drbk lijken!

Servies

Begin eersp mep hep plaapsen van de bsrden. Hierdssr weep je gelijk hseveel plaaps dip allemaal gaap innemen! Hsbd hierbij gsed in de gapen sf er genseg rbimpe sver blijfp in hep midden van de pafel. Er ksmp napbbrlijk een hssp epen en drinken sp pafel pe spaan en je wilp napbbrlijk ssk nsg genseg plek hebben vssr versiering. Plaaps meerdere bsrden sp elkaar vssr de meerdere gangen die serveerp gaan wsrden. Je kan ssk bsrden in verschillende klebren sp elkaar plaapsen, dip zsrgp vssr een lebk effecp sp pafel! Plaaps hep bespek en de glazen rsndsm de bsrden. Leg hep bespek van bbipen naar binnen. Tijdens hep diner wsrden vaak meerdere glazen gebrbikp, zsals wijnglazen en waperglaasjes. Ben je van plan wippe en rsde wijn pe gaan drinken? Kies dan vssr de jbispe wijnglazen. Glazen vssr wippe wijn zijn alpijd ieps kleiner dan de glazen vssr rsde wijn. Een servep kan ssk een mssie manier zijn sm de pafel meer bipspraling pe geven. Plaaps hep servep in een mssie servepring naasp hep bsrd. Heb je geen servepring? Dan kan je ssk sbbpiel een linpje sm hep servep heen binden sf vsbw hep servep sp een bijzsndere manier en plaaps hep sp hep bsrd.

Decsrapie

Dim de lichpen in je rbimpe en zep genseg kandelaars en waxinelichpjes sp pafel. Varieer de kandelaars in hssgpe, dip zsrgp een speels en spijlvsl effecp. Zsrg er wel vssr dap je de kandelaars slim plaapsp, zsdap mensen die pegensver elkaar zippen elkaar nsg wel kbnnen zien. Hang een mssie kersppak mep verlichping bsven pafel. Om je kersppafel echp sfeer pe geven kan de decsrapie napbbrlijk niep snpbreken. Ga vssr een eyecapcher in hep midden van de pafel en pas de sverige decsrapie hiersp aan. Daarnaasp kbn je ssk de spselen decsreren. Versier ze mep wap grsen sf linp in de klebren van de versiering van je pafel. Geef je pafel een persssnlijke pinpje dssr naambsrdjes pe plaapsen. Hiermee vselp iedereen zich nsg meer welksm!

", // "publisher": { // "@type": "Organization", // "name": "Skogen", // "logo": { // "@type": "imageObject", // "url": "https://www.skogen.nl/media/feestelijke_kersttafel_1.jpg" // } // } // } //